Комисија за координацију инспекцијског надзора

Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда, образована одлуком Скупштине Града Београда, обезбеђује обухватан и делотворан инспекцијски надзор, избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора и усклађивање инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Града Београда.

 • Послове инспекцијског надзора из изворне надлежности Града Београда врше:
  1. Комунална инспекција у саставу Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда и комуналне инспекције градских општина
  2. Инспекција друмског саобраћаја у саставу Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда
  3. Инспекција за путеве у саставу Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда
  4. Инспекција за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода у саставу Секретаријата за финансије-Управа Јавних прихода
  5. Буџетска инспекција, организована у Служби за буџетску инспекцију Града Београда

 • ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ КОМИСИЈЕ:
  1. Разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције
  2. Прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора и прати њихову реализацију

Комисија, такође, усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности Града Београда, обезбеђивањем координације и међусобне сарадње инспекција Града Београда у утврђивању планова инспекцијског надзора, рада инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора

Copyright © 2016. ЈКП Инфостан технологије, 2015. ЗИС, Тиршова 1, Београд