Прописи који се примењују у Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Београда


 • Закони:
  1. Закон о општем управном поступку (''Службени гласник РС'' 18/16, 95/18-аутентично тумачење)
  2. Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' бр. 88/11, 104/16, 95/18)
  3. Закон о оглашавању (''Службени гласник РС'' бр. 6/16, 52/19)
  4. Закон о трговини (''Службени гласник РС'' бр. 52/19)
  5. Закон о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'' бр. 36/15, 44/18-др. закон, 95/18)
  6. Закон о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'' 104/16, 9/20-др.закон)
  7. Закон о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'' бр. 68/15, 41/18, 44/18-др. закон, 83/18, 31/19, 9/20)
  8. Закон о превозу терета у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'' бр. 68/15, 41/18)
  9. Закон о путевима (''Службени гласник РС'' бр. 41/18, 95/18-др. закон)
  10. Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'' бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09-др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон)
  11. Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 135/04, 36/09)
  12. Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'' бр. 36/09, 10/13)
  13. Закон о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'' бр. 36/09, 88/10)
  14. Закон о водама (''Службени гласник РС'' бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18-др. закон)
  15. Закон о управљању отпадом (''Службени гласник РС'' бр. 36/09, 88/10 и 14/16, 95/18-др.закон)
  16. Закон о заштити природе (''Службени гласник РС'' бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр, 14/16, 95/18 – др. закон)
  17. Закон о хемикалијама (''Службени гласник РС'' бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
  18. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (''Службени гласник РС'' бр. 36/09)
  19. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (''Службени гласник РС'' бр. 36/09, 95/18-др.закон)
  20. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'' бр. 135/04, 25/15)
  21. Закон о енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 145/14, 95/18 – др. закон)
  22. Закон о заштити земљишта (''Службени гласник РС'' број 112/15)
  23. Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20)
  24. Закон о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'' бр. 96/15, 83/18, 81/20 - одлука УС)
  25. Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (''Службени гласник РС'' бр. 88/10)
  26. Закон о државном премеру и катастру (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - oдлукa УС, 96/15, 47/17 - aутeнтичнo тумaчeњe, 113/17 - др. зaкoн, 27/18 - др. зaкoн и 41/18 - др. зaкoн)
  27. Закон о угоститељству (''Службени гласник РС'' бр. 17/19)
  28. Закон о главном граду (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон, 37/19);
  29. Закон о заштити података о личности (''Службени гласник РС'', бр.87/18)
  30. Закон о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ бр. 6/80 и 36/90, Службени лист СРЈ број 29/96 и Службени гласник РС број 115/05 и др. закон)
  31. Закон о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин.изн., 55/12 – усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 – усклађени дин.изн. и 65/13 – др закон, 57/14-усклађени дин.изн., 15/15 – усклађени дин.изн., 83/15, 112/15, 50/16 – усклађени дин.изн., 61/17 – усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 – испр., 50/18 – усклађени дин.изн., 95/18 и 38/19-усклађени динарски износи, 86/19, 90/19 исправка, 98/20, 144/20)
  32. Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама (''Службени гласник РС'', 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др. закон, 92/16, 104/16-др.закон, 113/17-др.закон, 41/18, 95/18-др.закон, 37/19-др.закон, 9/20)
  33. Закон о заштити потрошача (''Службени гласник РС'', 62/14, 6/16-др.закон, 44/18-др.)
  34. Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре (''Службени гласник РС'', број 99/11, 83/14 и 31/19))
  35. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 32/13)
  36. Закон о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС'', број 34/03, 64/04 – Одлука УСРС,.... и 73/18, 46/19)
  37. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији (''Службени гласник РС'', бр. 43/01, 101/07, 92/11)
  38. Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/15, 106/16 - аутентично тумачење и 113/2017 - аутентично тумачење, 54/19, 9/20 - аутентично тумачење)
  39. Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС, 91/19-др.закон, 91/19)
  40. Закон о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник РС'', број 15/16, 68/20, 136/20)

 • Уредбе, наредбе и стратегије:
  1. Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 109/09, 8/10)
  2. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (''Службени гласник РС'' бр. 111/15)
  3. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања (''Службени гласник РС'' бр. 5/16)
  4. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (''Службени гласник РС'' бр. 6/16)
  5. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС" бр. 11/10, 75/10 и 63/13)
  6. Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија (''Службени гласник РС'' бр. 100/11)
  7. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и и штетних ефеката буке у животној средини (''Службени гласник РС'' бр. 75/10)
  8. Уредба о режимима заштите (''Службени гласник РС'' бр. 31/12)
  9. Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја (''Службени гласник РС'' бр. 43/10)
  10. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'' бр. 24/14)
  11. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'' бр. 67/11, 48/12 и 1/16)
  12. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'' бр. 50/12)
  13. Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2018.години (''Службени гласник РС'' бр. 13/18, 52/18)
  14. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде (''Службени гласник РС'' бр. 54/10, 86/11, 15/12, 41/13, 3/14, 81/14, 31/15, 44/16, 5/18-правилник, 67/18-др. правилник)
  15. Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 114/08)
  16. Уредба о Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање (''Службени гласник РС'' бр. 102/10)
  17. Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања (''Службени гласник РС'' бр. 102/10, 50/12)
  18. Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (''Службени гласник РС'' бр. 84/05)
  19. Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима (''Службени гласник РС'' бр. 84/05)
  20. Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе (''Службени гласник РС'' бр. 108/08)
  21. Уредба о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање (''Службени гласник РС'' бр. 26/13)
  22. Уредба о дигиталном геодетском плану (''Службени гласник РС'' бр. 15/03, 18/03 исправка, 85/08)
  23. Уредба о локацијским условима (''Службени гласник РС'' бр. 35/15, 114/15, 117/17)
  24. Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности (''Службени гласник РС'', бр. 13/18, 66/18, 51/19)
  25. Уредба о оцењивању службеника (''Службени гласник РС'', бр. 2/19)
  26. Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', бр. 80/92, 45/16, 98/16)
  27. Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', бр. 40/10, 42/17)
  28. Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (''Сл. гласник РС'', 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21))
  29. Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину ("Службени гласник РС" бр. 14/19)
  30. Стратегија управљања водама на територији РС до 2034. године (''Службени гласник РС'' бр. 3/17)
  31. Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (''Службени гласник РС'' бр. 29/10)

 • Правилници:
  1. Правилник о класификацији трговинских формата ("Службени гласник РС" бр. 47/11)
  2. Правилник о садржини и облику изјаве о обављању трговине личним нуђењем ("Службени гласник РС" бр. 116/14)
  3. Правилник о евиденцији промета ("Службени гласник РС" бр. 99/15, 44/18-др. закон)
  4. Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката ("Службени гласник РС" бр. 48/12, 58/16)
  5. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (''Службени гласник РС'' бр. 72/10)
  6. Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке (''Службени гласник РС'' бр. 72/10)
  7. Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја (''Службени гласник РС'' број 85/09)
  8. Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара (''Службени гласник РС'' бр. 81/10)
  9. Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење (''Службени гласник РС'' бр. 87/13)
  10. Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја (''Службени гласник РС'' бр. 97/15)
  11. Правилник о начину обележавања заштићених природних добара (''Службени гласник РС'' бр. 30/92, 24/94 и 17/96)
  12. Правилник о службеној одећи чувара заштићеног подручја (''Службени гласник РС'' бр. 117/14 и 93/15)
  13. Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја (''Службени гласник РС'' бр. 117/14 и 97/15)
  14. Правилник о опасним материјама у водама (''Службени гласник СРС'' бр. 31/82)
  15. Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе (''Службени гласник РС'' бр. 72/17, 44/18-др. закон)
  16. Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (''Службени гласник РС'' бр. 86/10)
  17. Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода (''Службени гласник РС'' бр. 96/10)
  18. Правилник о садржини и начину вођења Катастра водних објеката (''Службени гласник РС'' бр. 34/11)
  19. Правилник о референтним условима за типове површинских вода (''Службени гласник РС'' бр. 67/11)
  20. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (''Службени гласник РС'' бр. 74/11)
  21. Правилник о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава (''Службени гласник РС'' бр. 1/12)
  22. Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (''Службени гласник РС'' бр. 33/16)
  23. Правилник о утврђивању Методологије за израду карте угрожености и карте ризика од поплава (''Службени гласник РС'' бр. 13/17)
  24. Правилник о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу (''Службени гласник РС'' бр. 30/17)
  25. Правилник о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци (''Службени гласник РС'' бр. 39/17, 13/18)
  26. Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница (''Службени гласник РС'' бр. 8/18)
  27. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији (''Службени гласник РС'' бр. 87/15, 44/18-др.закон)
  28. Правилник о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање лиценцe за обављање енергетских делатности и о начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци ("Службени гласник РС" бр. 31/13, 44/18-др. закон)
  29. Правилник о критеријумима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и начину издавања енергетске дозволе (''Службени гласник РС'', бр. 23/06, 113/08 и 50/11)
  30. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 69/05)
  31. Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 69/05)
  32. Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 69/05)
  33. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (''Службени гласник РС'', бр. 92/10)
  34. Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'' бр. 114/13)
  35. Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (''Службени гласник РС'' бр. 96/09)
  36. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама (''Службени гласник РС'' бр. 104/09 и 81/10)
  37. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник РС'' бр. 56/10)
  38. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (''Службени гласник РС'' бр. 71/10)
  39. Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада (''Службени гласник РС'' бр. 73/10)
  40. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (''Службени гласник РС'' бр. 95/10 и 88/15)
  41. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (''Службени гласник РС'' бр. 98/10)
  42. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима (''Службени гласник РС'' бр. 98/10)
  43. Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања (''Службени гласник РС'', бр. 70/09)
  44. Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење (''Службени гласник РС'', бр. 70/09)
  45. Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе (''Службени гласник РС'', бр. 30/06, 32/16, 44/18-др. закон)
  46. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (''Службени гласник РС'' бр. 104/09)
  47. Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса (''Службени гласник РС'' бр. 104/09)
  48. Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица у погледу кадрова, опреме и простора за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, начину и методама систематског испитивања (''Службени гласник РС'', бр. 104/09)
  49. Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини (''Службени гласник РС'', бр. 104/09)
  50. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима (''Службени гласник РС'' бр. 104/09)
  51. Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре (''Службени гласник РС'' бр. 22/15, 89/15) * није стављен ван снаге
  52. Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС" бр. 68/19)
  53. Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (''Службени гласник РС'' бр. 113/15)
  54. Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'' бр. 64/15)
  55. Правилник о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената (''Службени гласник РС'' бр. 33/15)
  56. Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивање сепарата (''Службени гласник РС'' бр. 33/15)
  57. Правилник о условима и критеријумима за суфинансирање израде планске документације (''Службени гласник РС'' бр. 48/15)
  58. Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Службени гласник РС'' бр. 22/15)
  59. Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса (''Службени гласник РС'' бр. 31/15)
  60. Правилник о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 55/15)
  61. Правилник о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе (''Службени гласник РС'' бр. 3/10) * није стављен ван снаге
  62. Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе (''Службени гласник РС'' бр. 93/11, 103/13)
  63. Правилник о садржини, поступку, начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник РС'' бр. 27/15)
  64. Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката (''Службени гласник РС'' бр. 27/15)
  65. Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 85/15)
  66. Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра инвеститора (''Службени гласник РС'' бр. 55/10)
  67. Правилник о садржини и обиму претходних радова, претходне студије оправданости и студије оправданости (''Службени гласник РС'' бр. 1/12)
  68. Правилник о класификацији објеката (''Службени гласник РС'' бр. 22/15)
  69. Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15)
  70. Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (''Службени гласник РС'' бр. 58/12, 74/15 и 82/15)
  71. Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију и климатизацију (''Службени лист СФРЈ'' бр. 38/89 и ''Службени гласник РС'' бр. 118/14)
  72. Правилник о енергетској ефикасности зграда (''Службени гласник РС'' бр. 61/11)
  73. Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Службени гласник РС'' бр. 73/19)
  74. Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (''Службени гласник РС'' бр. 6/19)
  75. Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (''Службени гласник РС'' бр. 22/15, 24/17)
  76. Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге (''Службени гласник РС'' бр. 62/19)
  77. Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта (''Службени гласник РС'' бр. 22/15)
  78. Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (''Службени гласник РС'' бр. 69/12)
  79. Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрњу тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (''Службени гласник РС'' бр. 27/15, 29/16, 78/19)
  80. Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа (''Службени гласник РС'' бр. 71/06)
  81. Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања (''Службени гласник РС'' бр. 54/17)
  82. Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде односно врсти радова који се изводе на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи (''Службени гласник РС'', бр. 102/20)
  83. Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података (''Службени гласник РС'', бр. 87/20)

 • Одлуке:
  1. Одлука о комуналној инспекцији (''Службени лист града Београда'' бр. 18/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 29/14, 19/17, 26/19, 17/20 )
  2. Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде (''Службени лист града Београда'' бр. 23/05, 2/11, 29/14, 19/17, 74/19)
  3. Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 6/10, 29/14, 29/15, 19/17, 85/19)
  4. Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (''Службени лист града Београда'' бр. 43/07, 2/11, 29/14, 19/17, 26/19, 101/19, 65/20)
  5. Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (''Службени лист града Београда'' бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07, 2/11, 44/14, 17/15,35/15, 19/17, 26/19, 106/20)
  6. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању (''Службени лист града Београда'' бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15, 19/17, 138/20)
  7. Одлука о јавној расвети (''Службени лист града Београда'' бр. 4/87, 10/87, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 4/94, 2/95, 31/93, 6/99, 11/05, 73/16, 19/17)
  8. Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 3/00, 19/14, 19/17)
  9. Одлука о употреби имена, грба и заставе града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 37/16)
  10. Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда (''Службени лист града Београда'', бр. 95/17)
  11. Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 31/13, 22/14, 82/15, 114/16)
  12. Одлука о комуналном реду (''Службени лист града Београда'' бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20, 106/20, 138/20)
  13. Одлука о одржавању чистоће (''Службени лист града Београда'' бр. 27/02, 11/05, 6/10 - др. одлука, 2/11, 10/11 - др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17, 71/19-др.одлука)
  14. Одлукa о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16-др.одлука, 19/17, 109/18)
  15. Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 114/16, 60/19)
  16. Одлука о оглашавању на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20, 89/20, 106/20)
  17. Одлука о димничарским услугама (''Службени лист града Београда'' бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 34/14, 19/17)
  18. Одлука о пијацама (''Службени лист града Београда'' бр. 9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14, 19/17)
  19. Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 86/14-пречишћен текст, 86/16, 19/17, 118/18, 101/19, 106/20)
  20. Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 24/03, 11/05, 2/11, 34/14, 19/17, 85/19)
  21. Одлука о јавним паркиралиштима (''Службени лист града Београда'' бр. 12/10 - пречишћен текст, 37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, 52/19, 65/20)
  22. Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19)
  23. Одлука о постављању тезги и других покретних привремних објеката на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 17/15, 43/15, 71/15, 26/19)
  24. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 10/11, 51/11, 10/14, 19/17)
  25. Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 11/14, 25/14 - испр, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19, 26/19, 17/20, 50/20, 89/20, 123/20)
  26. Одлука о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама (''Службени лист града Београда'' бр. 15/01, 27/02, 33/03, 11/05, 9/06, 24/06, 2/11)
  27. Одлука о речним јавним купатилима (''Службени лист града Београда'' бр. 11/75, 1/81, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05)
  28. Одлука о изградњи, коришћењу, уређивању и одржавању Аде Циганлије и Аде Међице (''Службени лист града Београда'' бр. 14/75, 2/95, 6/99, 11/05)
  29. Одлука о постављању система јавних бицикала на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 103/18, 118/18)
  30. Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20, 106/20)
  31. Одлука о такси превозу ( ''Службени лист града Београда'' бр. 126/16)
  32. Одлука о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске објекте који се не категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама (''Службени лист града Београда'' бр.37/16)
  33. Одлука о одређивању граница водних подручја (''Службени гласник РС'', бр. 92/17)
  34. Одлука о одређивању спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења (''Службени лист града Београда'' бр. 81/15)
  35. Одлука о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје робе и услуга (''Службени лист града Београда'' бр. 85/18, 74/19)
  36. Одлука о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 26/19, 85/19)
  37. Одлука о локалним административним таксама (''Службени лист града Београда'', бр. 50/2014,77/14, 17/15, 61/15, 96/16 67/17, 85/18, 26/19, 85/19, 106/20, 108/20)
  38. Одлука о одређивању комуналних делатности (''Службени лист града Београда'' бр. 2/17 и 109/18 и 52/19)
  39. Одлука о боравишнoj такси (''Службени лист града Београда'', бр. 52/19, 74/19, 114/19)
  40. Одлука о комуналној милицији (''Службени лист града Београда'', бр. 101/19)
  41. Oдлука o прoмeни Стaтутa грaдa Бeoгрaдa (''Службени лист грaдa Бeoгрaдa'', бр. 60/19)
  42. Одлука о чишћењу графита (''Службени лист града Београда'', бр. 60/19)
  43. Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом (''Службени лист града Београда'', бр. 71/19, 78/19)
  44. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Београда (''Службени лист града Београда'', бр. 101/19)
  45. Одлука о заштити општинских путева и улица на територији града Београда (''Службени лист грaдa Бeoгрaдa'', бр. 17/20)
  46. Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда (''Службени лист града Београда'', бр. 50/14, 96/14, 29/15, 81/15, 125/16, 2/17, 8/17 –испр., 118/18, 114/19, 137/19)

 • Упутства:
  1. Упутство о начину поступања органа Министарства унутрашњих послова и органа који спроводи обједињену процедуру у поступцима остваривања права на градњу за објекте на које се примењују мере заштите од пожара ( 09.април. 2015.године)
  2. Упутство – формати електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у (април 2016. године)
  3. Упутство о начину поступка надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у вези са прикључењем на јавни пут (11. мај 2015. године)
  4. Упутство о начину поступка надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (19. мај 2015. године)

 • Листе:
  1. Листа супстанци које изазивају забринутост (''Службени гласник РС, бр. 94/13, 101/16, 22/18)

 • Директиве:
  1. Директива INSPIRE (14. марта 2007. године)

Copyright © 2016-2021. ЈКП Инфостан технологије, 2015. ЗИС, Тиршова 1, Београд