Вести

децембар 2020.  |  Шеснаеста седница Комисије

Комисија за координацију инспекцијског надзора је одржала шеснаесту седницу за координацију инспекцијског надзора. Имајући у виду околности изазване пандемијом на територији Републике Србије и у складу са мерама које је прописала Влада Србије, шеснаеста седница је одржана електронским путем, преко имејла. Електронском седницом је председавала Соња Божовић, заменик председника комисије.
 
Комисија је на електронски одржаној седници усвојила извештај о раду инспекција које обављају послове из изворне надлежности града Београда, за период јануар - децембар 2019. године и упозната је са извештајима о раду за 2019. годину инспекција које обављају, поверене послове.
 
Позитивно мишљење комисија је дала и на предлог за именовање нових чланова Стручних тимова за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда.
 
На дневном реду 16. (електронске) седнице били су предлози годишњих планова инспекцијског надзора из изворне надлежности града Београда за 2021. годину, и то: комуналне инспекције, инспекције за друмски саобраћај, инспекције за путеве, буџетске и пореске инспекције.

20. децембар 2019.  |  Петнаеста седница Комисије

Петнаеста седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда одржана је 20.12.2019. године. Седницом је председавао Горан Весић, председник комисије. Поред чланова комисије, седници су присуствовали и представници инспекција града Београда које обављају поверене послове и представници Стручних тимова.
 
На седници је дато позитивно мишљење на предлог годишњег плана инспекцијског надзора из изворне надлежности града Београда за 2020. годину, и то: комуналне инспекције, инспекције за друмски саобраћај, инспекције за путеве, буџетске и пореске инспекције.
 
На дневном реду биле су и контролне листе комуналне инспекције Секретаријата за инспекцијске послове које су урађене на основу одредаба Закона о становању и Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Београда. Њихов циљ је решавање бројних проблема који су се јавили приликом поступања комуналних инспекција градских општина које су стварно и месно надлежне за поступање и предузимање мера у првом степену. На предложене контролне листе комуналне инспекције дато је позитивно мишљење.
 
Разматрана је и функционалност стручних тимова (Стручни тим за саобраћај, Стручни тим за комуналне делатности, Стручни тим за комунални ред, Стручни тим за праћење инспекцијског надзора у делу који се односи на финансије, Стручни тим за анализу и развој информационог система и Стручни тим за примену прописа). Два Стручна тима су престала са радом (Стручни тим за анализу и развој информационог система и Стручни тим за примену прописа ) док је за остале Стручне тимове одлучено да је потребно да наставе са радом, донесу одлуку о измени чланова с обзиром да су неки органи из којих су чланови тима били заступљени више не постоје или су променили организациону јединицу. Одлука је донета на основу потребе ускађивања, координације и унапређења инспекцијског надзора у одређеној области, повећања свеобухватностии делотворности у постизању законитости и безбедности пословања и спречавања и отлањања штетних последица по законом или другим прописом заштићена добра, права и интересе.

јануар 2019.  |  Тринаеста седница  и 27.02.2019.  |  Четрнаеста седница Комисије

Крајем јануара 2019. године одржана је ванредна седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда, на којој су дата позитивна мишљења на осам контролних листа буџетске инспекције
 
Четрнаеста седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда одржана је 27.02.2019. године. Седницом је председавао Горан Весић, председник комисије. Поред чланова комисије, седници су присуствовали и представници инспекција града Београда које обављају поверене послове.
 
Комисија је, на поменутој седници, усвојила извештај о раду Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда, за период јануар - децембар 2018. године, извештаје о раду за 2018. годину инспекција које обављају послове из изворне надлежности, а размотрени су и извештаји инспекција које обаљају поверене послове; размотрен је приговор на одговор у вези са притужбом на рад службених лица Грaдскe oпштинe Сaвски вeнaц – Oдeљење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне инспекције број VI-05-355-839/2018 од 10.10.2018. године; усвојен је извештај о раду стручног тима за анализу и развој информационог система за 2018. годину.
 
Поред наведеног, чланови Комисије уочили су потребу о трансформацији стручних тимова, бољем и јаснијем дефинисању њихових задатака и циљева, што ће бити извршено у наредном периоду.

30. новембар 2018.  |  Дванаеста седница Комисије

Дванаеста седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда одржана је 30.11.2018. године. Седницом је председавао Горан Весић, председник комисије. Поред чланова комисије, седници су присуствовали и представници инспекција града Београда које обављају поверене послове.
 
На дневном реду седнице били су предлози годишњег плана инспекцијског надзора из изворне надлежности града, и то: комуналне инспекције, инспекције за друмски саобраћај, инспекције за путеве, буџетске и пореске инспекције. Током разматрања планова, указано је на факторе који отежавају планирање инспекцијског надзора, а као најважнији наведни су велики број ванредних инспекцијских надзора и недовољан број инспектора. Комисија је дала позитивно мишљење на предложене планове инспекцијског надзора.

30. јануар 2018.  |  Једанаеста седница Комисије

Једанаеста седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда одржана је 30.01.2018. године. Седници којом је председавала Соња Подунавац, заменик председника комисије, осим чланова комисије присуствовали су и представници инспекција града Београда које обављају поверене послове.
 
Комисија је усвојила извештаје о раду за 2017. годину инспекција које обављају послове из изворне надлежности, а размотрени су и извештаји инспекција које обаљају поверене послове; дато је позитивно мишљење на контролну листу комуналне инспекције за оглашавање; усвојен је извештај о надзору над нерегистрованим субјектима за протеклу годину; размотерен је приговор на одговор по притужби комуналне инспекције ГО Нови Београд; усвојен је извештај о раду стручног тима за анализу и развој информационог система за 2017. годину.
 
Комисија је обавештена да је Секретаријат за инспекцијске послове дана 23.01.2017. године организовао састанак коме су присуствовали представници комуналних инспекција градских општина, на тему примена Закона о становању и одржавању зграда, као и примена упутства Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о поступању комуналне инспекције у спровођењу инспекцијског надзора над применом Закона о становању и одржавању зграда.
 
Циљ састанка било је познавање са упутством Министарства, решавање спорних питања и утврђивања плана активности ради реализације значајног посла, имајући у виду да је Законом утврђено да одржавање и управљање стамбеним зградама у циљу спречавања или отклањања опасности по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде и њене околине, представља јавни интерес у одрживом развоју становања.
 
Резултат овог састанка, осим извршења посла у најкраћим могућим роковима, биће координисано и уједначено поступање комуналних инспекција свих општина приликом контроле примене одредаба Закона.
 
На седници је поново указано на проблем недовољног броја инспектора у свим инспекцијама на нивоу града и градских општина, као и на друге проблеме инспекција, којима ће се Комисија бавити у наредном периоду.

31. октобар 2017.  |  Десета седница Комисије

Десета седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда, којом је председавао председник Комисије, градоначелник Синиша Мали, одржана је 31.10.2017. године, у згради Старог двора.
 
На седници је дато позитивно мишљење на предлог годишњег плана инспекцијског надзора из изворне надлежности града Београда за 2018. годину, као и на измењене контролне листе туристичке инспекције и пореске инспекције. Усвојени су извештаји о раду стручних тимова и надзору над нерегистрованим субјектима. Размотрена је жалба на одговор по притужби на рад комуналне инспекције ГО Раковица.
 
Указано је на чињеницу да Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем управном поступку нису уређена сва питања од значаја за инспекцијски надзор. Такође, наглашено је да постоји потреба усавршавања инспектора у примени Закона о инспекцијском надзору, Закона о општем управном поступку и Закона о становању и одржавању зграда за сваку инспекцију понаособ.
 
Соња Подунавац је истакла да инспекцијама Секретаријата за инспекцијске послове недостаје опрема за рад, да треба предвидети и планирати обуке и усавршавање за инспекторе, а посебно се осврнула на недовољан број запослених у инспекцијским службама, старосну структуру запослених, која је неповољна и води даљем смањењу броја инспектора, због одласка у старосну пензију, што утиче на ефикасан рад ове службе.

12. мај 2017.  |  Девета седница Комисије

Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда 12.маја 2017. године, са почетком у 10:00 часова одржала је девету седницу којом је председавала Соња Подунавац, в.д. секретар Секретаријата за инспекцијске послове, заменик председника Комисије. Седници су присуствовали представници инспекција које обављају поверене послове на нивоу Града , а нису у саставу Секретаријата за инспекцијске послове. После усвајања предложеног дневног реда и записника са претходне седнице, приступо се разматрању извештаја о раду инспекција.
 
Комисији је достављен обједињен извештаја за прво тромесечје ове године о раду инспекција за изворне и поверене послове на територији града Београда, у складу са закључком Комисије да се извештавање врши месечно, квартално, полугодишње и годишње. Извештај о раду инспекција усвојен без примедби. Комисије је разматрала и извештај о инспекцијском надзору над нерегистрованим субјектима за прво тромесечје 2017. године. Извештај је усвојен без примедби.
 
Служба за буџетску инспекцију сачинила је две, а комунална инспекција општине Сопот једну нову контролну листу и доставила Комисији. Контролне листе су документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере. За ове две листе Комисија је дала позитивно мишљење.
 
На основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору, према коме је инспекција дужна да спроводи План инспекцијског надзора, осим када постоје нарочито оправдане изузетне околности које је у томе спречавају и када се у току реализације годишњег плана инспекцијског надзора промене околности на основу којих је процењен ризик и сачињен план, инспекција усклађује процену ризика и план инспекцијског надзора са новонасталим околностима. Kомунална инспекција општине Чукарица је Комисији доставила коригован План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2017 годину. Уважавајући разлоге због којих је План коригован, Комисија је прихватила измене и дала позитивно мишљење на измењен План.
 
На основу члана 14. Став 4. Закона о инспекцијском надзору који каже да , инспекција преиспитује најмање два пута годишње контролне листе и по потреби их мења, Служба за буџетску инспекцију је кориговала контролне листе и Комисији доставила измењене контролне листе Предложене измењене контролне листе су једногласно су усвојене и могу се објавити на сајту Комисије.
 
Весна Спалевић поставила питање у вези испита за инспекторе, а Славица Жугић је упознала присутне да ће ускоро преко СКГО бити организована е-обука инспекторе у вези примене новог Закона о општем управном поступку.

26. јануар 2017.  |  Oсма седница Комисије

У четвртак, 26. јануара 2017. године, са почетком у 12:30 часова, одржана је осма седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда. Седници, којом је председавала Соња Подунавац, заменик председника Комисије, присуствовали су, поред чланова Комисије и представници инспекција на нивоу Града Београда које обављају поверене послове, а нису у оквиру Секретаријата за инспекцијске послове На дневном реду седнице били су годишњи извештаји о раду инспекција, годишњи извештај о раду Комисије, извештај о раду стручних тимова, као и предлог измена контролних листа. После усвајања дневног реда и записника са претходне седнице приступило се разматрању годишњих извештаја о раду инспекција.
 
Комисији су достављени годишњи извештаји о раду инспекција, како за изворне тако и за и поверене послове на територији града Београда. Бранислава Грујичић испред Секретаријата за инспекцијске послове је истакла да, за разлику од претходних, ови извештаји о раду инспекција садрже елементе које налаже члан 44. Закона о инспекцијском надзору. Извештаји о раду инспекција су усвојени без примедби.
 
Решењем о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда прецизирано је да се годишњи извештај о раду Комисије доставља Скупштини града Београда најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину. Чланови Комисије су разматрали предложени Годишњи извештај о раду за 2016. годину и усвојили га без примедби, тако да се може доставити Скупштини града.
 
Закон о инспекцијском надзору, члан 14. став 4. налаже да , инспекција преиспитује најмање два пута годишње контролне листе и по потреби их мења. Секретаријат за инспекцијске послове је због наведеног, као и због измене прописа по којима се поступа, предложио измене 2 контролне листе по којима поступа Одељење туристичке инспекције, 4 контролне листе које се односе на такси превоз путника по којима поступа Одељење за превоз у друмском саобраћају и 44 контролне листе по прописима по којима поступа комунална инспекција.
Предложене измене контролних листа су једногласно усвојене и могу бити објављене на сајту Комисије.
 
Стручни тим за анализу и развој информационог система је поднео извештај о раду. Комисија је информисана да је током 2016. године у продукцију пуштен део програма који се односи на обраду предмета у којима се спроводи поступак административног извршења и принудне наплате, као и део програма који се односи на обраду предмета у којима се води другостепени поступак.У тест фази су промене на програму које ће обезбедити све евиденције које захтева Закон о инспекцијском надзору. Након подизања у продукцију овог дела програма, приступиће се изради свих потребних извештаја. Остаје да се уради део програма који се односи на обраду вануправних предмета. Нацрт корисничког захтева за овај део је урађен. Урађен је кориснички захтев за примену програма за Управу прихода-Пореску инспекцију. Извештај стручног тима усвојен без примедби.

08. децембар 2016.  |  Седма седница Комисије

Седма седница Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда, одржана је 08. децембра 2016. године. Седници, којом је председавала Соња Подунавац, заменик председника Комисије, присуствовали су, поред чланова Комисије и представници инспекција на нивоу Града Београда које обављају поверене послове, а нису у оквиру Секретаријата за инспекцијске послове
 
Након усвајања дневног реда и записника са претходне седнице Комисије, приступило се разматрању обједињеног деветомесечног извештаја о раду инспекција, извештаја о надзору над нерегистрованим субјектима, као и анализи резултата по надлежним инспекцијама у инспекцијском надзору према нерегистрованим субјектима.
 
Извештај о раду поднео је Стручни тим за комунални ред , који је известио Комисију о активностима на успостављању и одржавању комуналног реда у Блоку 42. Секретаријат за инспекцијске послове у координацији са ГО Нови Београд, Комуналном полицијом, ЈКП ''Градска чистоћа'' и ЈКП ''Зеленило Београд'' спровео је акцију на успостављању комуналног реда, сузбијању нелегалне уличне продаје, продаје половне робе као и чишћења јавне и јавне зелене површине на подручју ГО Нови Београд око пијаце ОТЦ у Блоку 42.
 
Комунална инспекција предложила је измене контролне листе која се односи на Одлуку о кућном реду у стамбеним зградама. Предлог је усвојен.
 
Заменик председника Комисије, Соња Подунавац известила је присутне да је, на основу закључка са претходне седнице Комисије, Секретаријат за инспекцијске послове организовао два састанка са ресорним секретаријатима у вези са усклађивањем казнених одредби у одлукама по којима поступа Секретаријат за инспекцијске послове са новим Законом о прекршајима. Рок за усклађивање је 27. фебруар 2017. године. За већину одлука предложене су измене казнених одредби, а одређен број прописа је већ усклађен.

02. новембар 2016.  |  Шеста седница Комисије

Шеста седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда, одржана је 02. новембра 2016. године. Седници, којом је председавао градоначелник Синиша Мали, присуствовали су, поред чланова Комисије и представници инспекција на нивоу Града Београда које обављају поверене послове, а нису у оквиру Секретаријата за инспекцијске послове.
 
Након усвајања дневног реда и записника са претходне седнице Комисије, приступило се разматрању планова инспекцијског надзора за 2017. годину. Секретаријат за инспекцијске послове је прибавио планове инспекцијског надзора за изворне послове градских општина који су детаљно анализирани и о сваком појединачно је сачињено мишљење, ради усаглашавања са Планом инспекцијског надзора за 2017. годину на нивоу Града.
 
У даљем току седнице било је речи о постојању одређених проблема у вези са усклађивањем Закона о инспекцијском надзору са другим законима и подзаконским актима. Представник Стручног тима за анализу и развој информационог система, истакао је да постоје проблеми и у изради интегрисаног информационог система, али да се, и поред тога, очекује да ће форма за обраду предмета другостепеног поступка бити ускоро комплетирана, након чега следи израда форме за обраду вануправних предмета, чиме би пројекат за потребе Секретаријата за инспекцијске послове добио своју коначну верзију.
 
На самом крају седнице усвојене су измењене контролне листе, Извештај о раду инспекција и Извештају о инспекцијском надзору над нерегистрованим субјектима

20. април 2016.  |  Пета седница Комисије

Дана 20. априла 2016. године одржана је пета седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда којом је председавала Загорка Панић, заменик председника Комисије. Седници су, поред чланова Комисије, присуствовали и представници инспекција на нивоу Града Београда које обављају поверене послове, а нису у оквиру Секретаријата за инспекцијске послове.
 
Након усвајања дневног реда и записника са претходне седнице Комисије, приступило се усвајању Извештаја о раду инспекција које обављају изворне и поверене послове на територији града Београда, контролних листи и извештаја о раду стручних тимова, а разматрао се и Извештај о инспекцијском надзору над нерегистрованим субјектима за први квартал 2016. године.
 
Поред наведеног, усвојен је образац за обавезни део извештаја инспекција на основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору, као и предлог Правилника о општем образцу записника о инспекцијском надзору из изворне надлежности града Београда. Овде је наглашено да је, због пуне примене Закона о инспекцијском надзору која почиње 30.04.2016. године, потребно направити обрасце Обавештења о предстојећем инспекцијском надзору, Налога за инспектора, као и овластити лица за издавање налога

17. март 2016.  |  Четврта седница Комисије

Четврта седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда, одржана је 17. марта 2016. године. Седници, којом је председавао градоначелник Синиша Мали, присуствовали су, поред чланова Комисије и представници инспекција на нивоу Града Београда које обављају поверене послове, а нису у оквиру Секретаријата за инспекцијске послове.
 
Након усвајања дневног реда и записника са претходне седнице Комисије, приступило се усвајању Извештаја о раду инспекција које обављају изворне и поверене послове за 2015. годину, контролних листи и извештаја о раду стручних тимова, а разматрао се и Извештај о инспекцијском надзору над нерегистрованим субјектима за 2015. годину и јануар и фебруар 2016. године.
 
У даљем току седнице било је речи и о ефектима примене новог Закона о инспекцијском надзору који се виде кроз повећан број наплаћених прекршајних налога по свим прекршајима. Кoнстaтoвaнo je дa je пoвeћaнa нeлeгaлнa грaдњa, a у рeшaвaњу прoблeмa пoстигнутa je изузeтнo дoбрa сaрaдњa сa тужилaштвoм и Mинистaрствoм унутрaшњих пoслoвa. Прoтив инвeститoрa кojи су извoдили рaдoвe бeз грaђeвинскe дoзвoлe пoднeтe су прeкршajнe, кривичнe и приjaвe зa приврeдни прeступ.
 
Такође, је било речи и о техничким и кадровским проблемима који отежавају свакодневни рад инспекција, као и о кадровској старосној структури која представља велики проблем ка успостављању брзе, агилне и ефикасне контроле, с обзиром да се зна да је просечна старост инспектора у Секретаријату за инспекцијск послове 52,6 година

29. децембар 2015.  |  Трећа седница Комисије

Трећа седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда, одржана је дана 29. децембра 2015. године. Седници, којом је председавао градоначелник Синиша Мали, присуствовали су, поред чланова Комисије и представници инспекција на нивоу Града Београда које обављају поверене послове, а нису у оквиру Секретаријата за инспекцијске послове.
 
Након усвајања дневног реда и записника са претходне седнице Комисије, приступило се разматрању контролних листи и извештаја о раду стручних тимова који су на крају и усвојени. Том приликом, председник Комисије Синиша Мали је нагласио да ће извештавање Комисији за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда, од стране стручних тимова, бити на месечном, кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу.
 
У даљем току седнице било је речи како о Извештају о контроли нерегистрованих субјеката за 2015. годину и могућности детаљне анализе ефеката примене новог Закона о инспекцијском надзору када су у питању нерегистровани субјекти тако и о тешкоћама у раду свих инспекција и то у погеду недостатка опреме и отежаних услова за рад.
 
На самом крају седнице, градоначелник Синиша Мали је похвалио рад на изради информационог система и изглед сајта Комисије.

01. децембар 2015.  |  Друга седница Комисије

Дана 01. децембра 2015. године одржана је друга седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда којом је председавао градоначелник Синиша Мали. Седници су, поред чланова Комисије, присуствовали и представници Завода за информатику и статистику.
 
Након усвајања дневног реда и записника са претходне седнице Комисије, усвојен је Акциони план Комисије за координацију инспекцијског надзора и донето је Решење о формирању стручних тимова. Разматран је образац Записника о инспекцијском надзору и Водич за инспекције града Београда, а било је речи и о динамици израде контролних листи. Посебна пажња била је посвећена Извештају о контроли нерегистрованих субјеката у периоду од 30. августа до краја новембра 2015. године, односно од ступања Закона о инспекцијском надзору на снагу.
 
У даљем току седнице било је речи о сарадњи са Координационом комисијом за инспекцијски надзор Републике и присуствовању седницама овог тела од стране чланова Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда ради усклађивања контролних листи, образаца извештаја и других активности. Том приликом присутнима је скренута пажња да су започети тренинзи за инспекторе - будуће тренере који се састоје од инструкција, вежби и презентација путем којих се инспектори обучавају како о примени Закона о инспекцијском надзору, тако и о побољшању њихових комуникационих и презентационих вештина, а у циљу што бољег преношења знања.
 
На самом крају седнице, градоначелник Синиша Мали је истакао да се наставља рад на изради информационог система.

22. октобар 2015.  |  Прва седница Комисије

Дана 22. октобра 2015. године одржана је прва седница Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда којом је председавао градоначелник Синиша Мали.
 
На седници је усвојен Пословника о раду Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда, разматране су предстојеће активности до пуне примене Закона о инспекцијском надзору, као што су: посебни елементи процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности, посебни елементи плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности јединице локалне самоуправе, општи образац записника у инспекцијском надзору, облик и начин вршења унутрашње контроле инспекције, контролне листе, a разматране су и активности на доношењу Акционог плана који треба да садржи мере и активности на доношењу потребних аката, успостављање система координације инспекцијског надзора и подизање капацитета комисије, успостављање система обуке, континуираног унапређења знања и вештина и напредовања у струци инспектора, обезбеђење техничке и комуникационе инфраструктуре и опреме и услова за рад појединих инспекција, успостављање јединственог информационог система за инспекције (е-Инспектор) и друга питања.
 
Такође, наглашено је да ће се у рад Комисије, кроз тимове за саобраћај, комуналне делатности, комунални ред, финансије анализу и развој информационог система и примену прописа, поред инспекције, укључити и Комунална полиција, јавна предузећа и установе чији је оснивач Град, удружења, коморе и друге асоцијације, научне и образовне институције, као и друге организације чији је рад повезан са системом и пословима инспекцијског надзора.
 
На самом крају седнице, градоначелник Синиша Мали је истакао значај формирања Комисије у смислу успостављања потпуне координације рада појединих инспекција која би требало да омогући већу ефикасност рада и бољу контролу на терену

22. октобар 2015.  |  Формирана Комисија за ефикаснији рад инспекцијских служби

У Старом двору данас је конституисана Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословома из изворне надлежности Града Београда, а за председника комисије изабран је градоначелник Београда Синиша Мали. Задатак ове комисије је да координира рад свих инспекција на територији града Београда, како би се повећала њихова ефикасност, делотворније вршио инспекцијски надзор на територији града и омогућио већи комунални ред. На састанку комисије усвојен је Пословник о раду и дефинисани су критеријуми за доношење акционог плана како би се координирале и реализовале активности свих инспекција на територији града Београда.
 
– Ово је први пут да се формира тело за успостављање потпуне координације рада појединих инспекција, што ће омогућити већу ефикасност њиховог рада и бољу и ефикаснију контролу на терену. Ово је посебно важно због сузбијања нелегалне градње и побољшања комуналног реда у Београду. Укључене су и инспекције које нису изворне, а којима су поверени послови Града Београда, као што су грађевинска, просветна, урбанистичка, инспекција за заштитну животне средине и друге – истакао је градоначелник након седнице. Он је додао да је формирање комисије јединствена шанса да се повећа ефикасност свих инспеција, да се сузбије сива економија и да рад инспекција буде предвидив и доступан јавности.
 
У рад комисије ће се, кроз тимове и радне групе, поред инспекције, укључити и Комунална полиција, јавна предузећа, комора, удружења и друге организације чији је рад повезан са системом инспекцијског надзора у граду Београду.

Copyright © 2016-2020. ЈКП Инфостан технологије, 2015. ЗИС, Тиршова 1, Београд