Стручни тимови Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда:

 1. Стручни тим за саобраћај
  1. Владимир Стојиљковић, помоћник секретара у Секретаријату за инспекцијске послове
  2. Милена Галовић, начелник Одељења за улице и путеве у Секретаријату за инспекцијске послове
  3. Ненад Мићић, начелник Одељења друмског саобраћаја у Секретаријату за инспекцијске послове
  4. Аница Петровић, Начелник у Одељење за управљање саобраћајем у Дирекцији за јавни превоз
  5. Драган Марковић, начелник Одељења за сигнализацију у Дирекцији за путеве
  6. Јасминка Личина, извршни директор ОЈ 'Планирање и управљање саобраћајем' у ЈКП 'Градско саобраћајно предузеће Београд'
  7. Дејан Јовановић, руководилац Службе за грађевинску оперативу ЈКП 'Београд пут'

 2. Стручни тим за комуналне делатности
  1. Нина Јандрић, секретар Секретаријата за комуналне и стамбене послове
  2. Слободан Станојевић, директор ЈКП ''Зеленило Београд''
  3. Иван Сочо, директор ЈКП ''Градске пијаце''
  4. Светозар Веселиновић, директор ЈКП ''Београдски водовод и канализација''
  5. Мирослав Богдановић, директор ЈКП ''Градска чистоћа
  6. Љиљана Брајовић, Привредна комора Београда

 3. Стручни тим за комунални ред
  1. Сoњa Пoдунaвaц, секретар Секретаријата за инспекцијске послове
  2. Александар Марковић, члан Градског већа
  3. Коваленко Влаховић, помоћник секретара у Секретаријату за инспекцијске послове
  4. Слaвoљуб Дрaшкoвић, сaмoстaлни пoлициjски инспeктoр у Министарству унутрашњих послова
  5. Никoлa Ристић, нaчeлник Кoмунaлнe пoлициje
  6. Дaркo Глaвaш, дирeктoр Службe зa кoмуникaциje и кooрдинaциjу oднoсa сa грaђaнимa
  7. Aлeксaндaр Сaвић, прeдсeдник ГO Вoждoвaц
  8. Дejaн Maтић, прeдсeдник ГO Зeмун

 4. Стручни тим за праћење инспекцијског надзора у делу који се односи на финансије
  1. Нада Павловић Смоловић, директор Службе за буџетску инспекцију
  2. Александра Обрадовић, помоћник директора у Служби за буџетску инспекцију
  3. Миомир Ивановић, помоћник директора у Служби за буџетску инспекцију
  4. Александар Базић, помоћник директора у Служби за буџетску инспекцију
  5. Гордана Кукркић, директор Управе за трезор у Секретаријату за финансије
  6. Ђорђе Никитовић, помоћник директора у Служби за интерну ревизију
  7. Јелена Танасковић, помоћник секретара у Секретаријату за образовање и дечју заштиту
  8. Душко Марчета, директор Сектора за финансије, правне и опште послове у ЈКП „Јавно осветљење''
  9. Нада Сугарис Стефановић, кooрдинaтoр зa пoслoвe утврђивaњa, кoнтрoлe и нaплaтe jaвних прихoдa у Упрaви jaвних прихoдa у сaстaву Сeкрeтaриjaтa зa финaнсиje

 5. Стручни тим за анализу и развој информационог система
  1. Бранислава Грујичић, координатор у Секретаријату за инспекцијске послове
  2. Љубица Марјановић, помоћник директора у Заводу за информатику и статистику, Сектор пројектовања, програмирања и стандардизацију апликативних решења и сервиса
  3. Винка Лекић, виши пројектант-аналитичар ИС у Заводу за информатику и статистику, Сектор пројектовања, програмирања и стандардизацију апликативних решења и сервиса
  4. Раде Драговић, начелник Одељења за припрему и стандардизацију у Дирекцији за електронску управу
  5. Драган Мацура, администратор информационог система у Секретаријату за финансије, Управа јавних прихода
  6. Миомир Ивановић, помоћник директора у Служби за буџетску инспекцију, Сектор за буџетску инспекцију јавних предузећа основаних од стране града Београда
  7. Вера Агић, помоћник директора у Секретаријату за финансије, Управа за трезор, Сектор за контролу пословних процедура и примене законских прописа
  8. Мирјана Симеуновић, самостални стручни сарадник у Служби за информисање

 6. Стручни тим за примену прописа
  1. Славица Жугић, помоћник секретара у Секретаријату за инспекцијске послове
  2. Слободанка Мијовић, начелник одељења у Секретаријату за инспекцијске послове
  3. Оливера Јовановић Врндић, начелник одељења у Секретаријату за инспекцијске послове
  4. Оливера Милутиновић, помоћник секретара у Секретаријату за комуналне и стамбене послове
  5. Бојан Вучковић, помоћник секретара у Секретаријату за управу
  6. Зоран Рељин, начелник одељења у Секретаријату за управу
  7. Зoрицa Нoвaкoвић, кooрдинaтoр зa пoслoвe утврђивaњa, кoнтрoлe и нaплaтe jaвних прихoдa у Упрaви jaвних прихoдa у сaстaву Сeкрeтaриjaтa зa финaнсиje
  8. Ивaнa Вуjaдинoвић, шeф Oдсeкa зa упрaвнo - прaвнe пoслoвe инспeкциje и извршeњa Грaдскe oпштинe Звeздaрa
  9. Марко Томашевић, шeф Одeљeњa зa пoлитички систeм лoкaлнe сaмoупрaвe у СКГО


Copyright © 2015. Завод за информатику и статистику, Тиршова 1, Београд

Комисија за координацију инспекцијског надзора-Стручни тимови Комисије

Стручни тимови Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда:

 1. Стручни тим за саобраћај
  1. Владимир Стојиљковић, помоћник секретара у Секретаријату за инспекцијске послове
  2. Милена Галовић, начелник Одељења за улице и путеве у Секретаријату за инспекцијске послове
  3. Ненад Мићић, начелник Одељења друмског саобраћаја у Секретаријату за инспекцијске послове
  4. Аница Петровић, Начелник у Одељење за управљање саобраћајем у Дирекцији за јавни превоз
  5. Драган Марковић, начелник Одељења за сигнализацију у Дирекцији за путеве
  6. Јасминка Личина, извршни директор ОЈ 'Планирање и управљање саобраћајем' у ЈКП 'Градско саобраћајно предузеће Београд'
  7. Дејан Јовановић, руководилац Службе за грађевинску оперативу ЈКП 'Београд пут'

 2. Стручни тим за комуналне делатности
  1. Нина Јандрић, секретар Секретаријата за комуналне и стамбене послове
  2. Слободан Станојевић, директор ЈКП ''Зеленило Београд''
  3. Иван Сочо, директор ЈКП ''Градске пијаце''
  4. Светозар Веселиновић, директор ЈКП ''Београдски водовод и канализација''
  5. Мирослав Богдановић, директор ЈКП ''Градска чистоћа
  6. Љиљана Брајовић, Привредна комора Београда

 3. Стручни тим за комунални ред
  1. Загорка Панић, секретар Секретаријата за инспекцијске послове
  2. Александар Марковић, члан Градског већа
  3. Коваленко Влаховић, помоћник секретара у Секретаријату за инспекцијске послове
  4. Слaвoљуб Дрaшкoвић, сaмoстaлни пoлициjски инспeктoр у Министарству унутрашњих послова
  5. Никoлa Ристић, нaчeлник Кoмунaлнe пoлициje
  6. Дaркo Глaвaш, дирeктoр Службe зa кoмуникaциje и кooрдинaциjу oднoсa сa грaђaнимa
  7. Aлeксaндaр Сaвић, прeдсeдник ГO Вoждoвaц
  8. Дejaн Maтић, прeдсeдник ГO Зeмун

 4. Стручни тим за праћење инспекцијског надзора у делу који се односи на финансије
  1. Нада Павловић Смоловић, директор Службе за буџетску инспекцију
  2. Александра Обрадовић, помоћник директора у Служби за буџетску инспекцију
  3. Миомир Ивановић, помоћник директора у Служби за буџетску инспекцију
  4. Александар Базић, помоћник директора у Служби за буџетску инспекцију
  5. Гордана Кукркић, директор Управе за трезор у Секретаријату за финансије
  6. Ђорђе Никитовић, помоћник директора у Служби за интерну ревизију
  7. Јелена Танасковић, помоћник секретара у Секретаријату за образовање и дечју заштиту
  8. Душко Марчета, директор Сектора за финансије, правне и опште послове у ЈКП „Јавно осветљење''
  9. Нада Сугарис Стефановић, кooрдинaтoр зa пoслoвe утврђивaњa, кoнтрoлe и нaплaтe jaвних прихoдa у Упрaви jaвних прихoдa у сaстaву Сeкрeтaриjaтa зa финaнсиje

 5. Стручни тим за анализу и развој информационог система
  1. Бранислава Грујичић, координатор у Секретаријату за инспекцијске послове
  2. Љубица Марјановић, помоћник директора у Заводу за информатику и статистику, Сектор пројектовања, програмирања и стандардизацију апликативних решења и сервиса
  3. Винка Лекић, виши пројектант-аналитичар ИС у Заводу за информатику и статистику, Сектор пројектовања, програмирања и стандардизацију апликативних решења и сервиса
  4. Раде Драговић, начелник Одељења за припрему и стандардизацију у Дирекцији за електронску управу
  5. Драган Мацура, администратор информационог система у Секретаријату за финансије, Управа јавних прихода
  6. Миомир Ивановић, помоћник директора у Служби за буџетску инспекцију, Сектор за буџетску инспекцију јавних предузећа основаних од стране града Београда
  7. Вера Агић, помоћник директора у Секретаријату за финансије, Управа за трезор, Сектор за контролу пословних процедура и примене законских прописа
  8. Мирјана Симеуновић, самостални стручни сарадник у Служби за информисање

 6. Стручни тим за примену прописа
  1. Славица Жугић, помоћник секретара у Секретаријату за инспекцијске послове
  2. Слободанка Мијовић, начелник одељења у Секретаријату за инспекцијске послове
  3. Оливера Јовановић Врндић, начелник одељења у Секретаријату за инспекцијске послове
  4. Оливера Милутиновић, помоћник секретара у Секретаријату за комуналне и стамбене послове
  5. Бојан Вучковић, помоћник секретара у Секретаријату за управу
  6. Зоран Рељин, начелник одељења у Секретаријату за управу
  7. Зoрицa Нoвaкoвић, кooрдинaтoр зa пoслoвe утврђивaњa, кoнтрoлe и нaплaтe jaвних прихoдa у Упрaви jaвних прихoдa у сaстaву Сeкрeтaриjaтa зa финaнсиje
  8. Ивaнa Вуjaдинoвић, шeф Oдсeкa зa упрaвнo - прaвнe пoслoвe инспeкциje и извршeњa Грaдскe oпштинe Звeздaрa
  9. Марко Томашевић, шeф Одeљeњa зa пoлитички систeм лoкaлнe сaмoупрaвe у СКГО


Copyright © 2016. ЈКП Инфостан технологије, 2015. ЗИС, Тиршова 1, Београд