Градске инспекције: ИЗВОРНИ И ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Назив инспекције

Законски основ

Опис надлежности

Изворни/
поверени

Напомена

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Комунална инспекција

Закон о комуналним делатностима

(''Службени гласник РС'' бр.88/11, 104/16, 95/18)

Закон о становању и одржавању зграда

(''Службени гласник РС'' бр.104/16)
 • врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа који регулишу производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга, што подразумева: пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производњу и снабдевање паром и топлом водом, функционисање и одржавање објеката јавне расвете, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина и уређење и одржавање гробаља и сахрањивање,
 • контролише постављање и уклањање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда,
 • врши контролу подизања и одржавања споменика и скулптуралних дела,
 • контролише употребу имена, грба и заставе града Београда,
 • врши и друге послове који су прописом утврђени као првостепена надлежност комуналне инспекције града
Изворни
 • Послови комуналне инспекције подељени су између града и градских општина, где градска комунална инспекција, поред првостепене надлежности врши надзор над радом комуналне инспекције градске општине. Комунална инспекција градске општине врши у првом степену инспекцијски надзор над спровођењем прописа који се односе на:
  1. одржавање и спровођење комуналног реда, одржавање чистоће на површинама јавне намене и уклањање комуналног отпада, одржавање градских пијаца и пружање услуга на њима, вршење димничарских услуга, одржавање и коришћење јавних простора за паркирање;
  2. постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, постављање балон хала спортске намене, постављање система јавних бицикала, оглашавање на отвореном простору, узнемиравање грађана и емитовање музике или приређивање музичког програма у угоститељском објекату, становање и одржавање зграда, кућни ред у стамбеним зградама, држање домаћих животиња и друге прописе који су у првостепеној надлежности комуналне инспекције градске општине.

Одлука о комуналној инспекцији

(''Службени лист града Београда'' бр.18/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 29/14, 19/17, 26/19)
 • одлучује по жалбама и врши друге послове другостепеног органа на територији града у односу на послове комуналне инспекције управе градске општине,
 • врши непосредан комунални инспекцијски надзор у свим пословима и са свим овлашћењима која су законом и другим прописима утврђена за комуналну инспекцију градске општине, ако их ти органи не врше, и то у областима: комуналне хигијене, комуналног реда, постављања привремених објеката и балон-хала спортске намене, постављања система јавних бицикала, одржавања чистоће и чишћења јавних површина, одржавања градских пијаца и пружања услуга на њима, вршења димничарских услуга, одржавања и управљања јавним паркинг просторима и оглашавања, узнемиравања грађана и емитовања музике или приређивања музичког програма у угоститељском објекту, становања и одржавања зграда,
 • даје инструкције и пружа стручну помоћ за извршавање послова у спровођењу надзора комуналних инспектора општине,
 • организује и координира заједничке акције са комуналним инспекцијама градских општина и учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином.

Закон о трговини

(''Службени гласник РС'' бр.52/19)
 • врши послове инспекцијског надзора над трговином у које спадају поверени послови надзора над трговином ван продајног објекта и то:
  1. трговина личним нуђењем (делатност путујућих трговаца која се обавља од врата до врата, делатност организовања посебних промотивно - продајних скупова, трговина из торбе и друге преносиве опреме и трговина путем личног позивања потрошача),
  2. остала трговина на мало ван продајног објекта (трговина у преносивим објектима и трговина са покретног средства или опреме, тзв. амбулантна трговина),
 • врши надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем пословног имена на трговинском објекту, односно продајном месту,
Поверени

Туристичка инспекција

Закон о угоститељству

(''Службени гласник РС'' бр.17/19 )
 • Инспекцијски надзор над применом овог закона врши јединица локалне самоуправе преко овлашћених инспектора у делу којим се уређује:
 • обављање угоститељске делатности од стране правног лица, привредног друштва, предузетника или огранка страног правног лица, као и физичког лица у собама, становима и кућама, за која није издато решење о разврставању у категорију;
 • обављање угоститељске делатности од стране правног лица, привредног друштва, предузетника или огранка страног правног лица, као и физичког лица у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу ако гости нису евидентирани, односно пријављени у складу са овим законом;
 • обављање угоститељске делатности од стране физичких лица у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, а није закључен уговор из члана 74. став 1. овог закона и члана 77. став 1. овог закона;
 • испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу;
 • испуњеност минимално техничких услова и стандарда у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству;
 • испуњеност минимално техничких услова и начина обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту врсте хостел;
 • испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија;
 • испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује заштита од буке;
 • испуњеност прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради;
 • наплата и уплата боравишне таксе;
 • провера испуњености услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом из члана 114. овог закона;
 • истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту.
Поверени

Инспекција за путеве

Закон о путевима

(''Службени гласник РС'' бр.41/18, 95/18-др. закон)
 • врши надзор над извршавањем прописа којима је уређенo oдржавање и заштита улица, општинских и некатегорисаних путева.
Изворни

Закон о комуналним делатностима

(''Службени гласник РС'' бр.88/11, 104/16, 95/18)

Инспекција друмског саобраћаја

Закон о превозу путника у друмском саобраћају

(''Службени гласник РС'' бр.68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 83/18, 31/19)
 • врши надзор над обављањем локалног превоза – ванлинијског превоза, посебног линијског превоза, лимо сервиса, превоза за сопствене потребе и такси превоза,
Поверени

Закон о превозу терета у друмском саобраћају

(''Службени гласник РС'' бр.68/15, 41/18)
 • врши надзор над обављањем превоза терета у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на територији града Београда,
Поверени

Закон о комуналним делатностима

(''Службени гласник РС'' бр.88/11 , 104/16, 95/18))
 • врши надзор над линијским превозом путника (градски и приградски превоз)
Изворни

Водна инспекција

Закон о водама

(''Службени гласник РС'' бр.30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 – др. закон)
 • обавља послове који се односе на вршење непосредног надзора и преузимање мера за спровођење Закона о водама и подзаконских прописа донешених на основу овог Закона,
 • провера да ли се у складу са законом врши изградња објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму,
 • надзор над обављањем водне делатности (као делатности од општег интереса) коју обавља јавно водопривредно предузеће,
 • контролу да ли су прибављена потребна водна акта и контролу поступања у складу са издатим водним актима (водним дозволама и водним сагласностима),
 • контрола поштовања законом прописаних забрана и ограничења установљених у циљу очувања и одржавања водних објеката и спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава,
 • предузимање мера у области заштите од штетног дејства вода, коришћења вода, заштите вода и мелиорација.
Поверени

Инспекција за заштиту животне средине

Закон о заштити животне средине

(''Службени гласник РС'' бр.135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон)

Закон о заштити од буке у животној средини

(''Службени гласник РС'' бр.36/09, 88/10)

Закон о процени утицаја на животну средину

(''Службени гласник РС'' бр.135/04, 36/09)

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

(''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 25/15)

Закон о заштити ваздуха

(''Службени гласник РС'' бр.36/09, 10/13)

Закон о управљању отпадом

(''Службени гласник РС'' бр.36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. закон)

Закон о заштити природе

(''Службени гласник РС'' бр.36/09, 88/10, 91/10 - испр, 14/16, 95/18 – др. закон)

Закон о хемикалијама

(''Службени гласник РС'' бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења

(''Службени гласник РС'' бр.36/09)

Закону о амбалажи и амбалажном отпаду

(''Службени гласник РС'' бр.36/09, 95/18 – др. закон )
 • обавља поверене послове инспекцијског надзора над регистрованим привредним субјектима који се односе на:
  1. процену утицаја пројеката на животну средину,
  2. заштиту ваздуха и воде,
  3. заштиту природе,
  4. управљање отпадом,
  5. емисију буке,
  6. услове и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућег зрачења,
  7. промет и коришћење хемикалија и утицај на животну средину,
  8. контролу и праћење мониторинга оператера,
  9. оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину,
  10. учешће у спровођењу акционих планова заштите од буке у животној средини,
  11. организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине које Република повери граду Београду.
 • обавља поверене послове инспекцијског надзора над регистрованим привредним субјектима који се односе на:
  1. контролу услова и мера заштите животне средине утврђених за изградњу објеката,
  2. контролу и праћење мониторинга оператера, примене најбољих доступних техника, изворе загађивања ваздуха, стандарда квалитета ваздуха и утицај на животну средину,
  3. контролу рада извора загађивања ваздуха као и учешће у спровођењу краткорочних акционих планова заштите ваздуха,
  4. контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају у реципијент,
  5. организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине које Република повери граду Београду.
 • обавља поверене послове инспекцијског надзора над регистрованим привредним субјектима који се односе на:
  1. примену плана управљања заштићеним подручјем и утврђеног режима заштите, односно спровођење мера и активности заштите и развоја заштићених подручја,
  2. спровођење планова и програма управљања отпадом,
  3. примену прописаних мера и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом као и поступања произвођача и других власника отпада,
  4. контролу мера утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и услова утврђених у интегрисаним дозволама за рад постројења и обављање активности,
  5. контролу и праћење мониторинга оператера,
  6. оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину и израду предлога за измену услова утврђених у дозволи као и њену ревизију, одузимање или обнављање,
  7. испуњеност прописаних услова заштите животне средине за почетак рада и обављање делатности у складу са законом и другим прописима,
Поверени

Грађевинска инспекција

Закон о планирању и изградњи

(''Службени гласник РС'' бр 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС54/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон )
 • Врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које, Град Београд издаје грађевинску дозволу на основу овог Закона, врши инспекцијски надзор и у области изградње објеката до 800 м², односно над изградњом објеката за које решење о грађевинској дозволи издаје градска општина у саставу града Београда, као и инспекцијски надзора у области просторног планирања и урбанизма, на територији града Београда, за изградњу и реконструкцију објеката до 800 м² бруто развијене грађевинске површине, врши послове инспекцијског надзора над извршавањем одредаба важећег Закона и прописа донетих на основу њега, као и друге послове утврђене законом и прописима; обавља послове организовања и спровођења поступка административног извршења решења које је донето од стране грађевинског инспектора; иницира поступаке код других државних органа, сходно важећим прописима
Поверени Статутом града Београда утврђена је надлежност градске општине да врши послове грађевинске инспекције и то надзор над објектима за које, у складу са законом, дозволу, oдносно одобрење за извођење радова издаје градска општина.

Закон о озакоњењу објеката

(''Службени гласник РС'' бр.96/15, 83/18)
 • По правноснажном окончању поступка којим се врши озакоњење незаконито изграђеног објекта, грађевински инспектор обуставља поступак извршења. Kоначним решењем којим се одбацује или одбија захтев за озакоњење, стичу се услови за рушење незаконито изграђеног објекта, односно дела објекта. Коначно решење којим се одбацује или одбија захтев за озакоњење надлежни орган доставља грађевинској инспекцији на даље поступање.

Урбанистичка инспекција

Закон о планирању и изградњи

(''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09 - испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС54/13, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон)
 • Врши послове инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма на територији града, за изградњу и реконструкцију објеката до 800m2 бруто развијене грађевинске површине.
Поверени
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

Просветна инспекција

Закон о просветној инспекцији

(''Службени гласник РС'', бр.27/18)
 • Врши контролу:
  1. поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
  2. остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
  3. остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
  4. обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
  5. поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону;
  6. испуњености прописаних услова за спровођење испита;
  7. прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.
  8. у поступку верификације по налогу Министарства, просветни инспектор испитује испуњеност услова из члана 30. став 3. тач. 1) и 2) и члана 33. овог закона и поступка у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.
Поверени
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Пореска инспекција

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

(''Службени гласник РС'', бр.80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18)
У Секретаријату за јавне приходе града Београда, у седамнаест одељења јавних прихода за подручјa градских општина, послове утврђивања, контроле и наплате изворних јавних прихода, који су у надлежности Секретаријата, обавља 63 инспектора. Виши порески инспектори и порески инспектори врше инспекцијски надзор у поступку пореске контроле, применом одредби Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Изворни
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Инспекција за социјалну заштиту

Закон о социјалној заштити

(''Службени гласник РС'', бр.24/11).
 • Инспeкциjски нaдзoр нaд рaдoм цeнтрa зa сoциjaлни рaд и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe, oднoснo пружaoцa услугa сoциjaлнe зaштитe кojи пружa услугe смeштaja у прихвaтилиштe (oсим смeштaja зa жртвe тргoвинe људимa) или прихвaтну стaницу и днeвнe услугe у зajeдници нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa врши Грaдскa упрaвa грaдa Бeoгрaдa - кao пoвeрeнe пoслoвe. Инспектор социјалне заштите Градске узправе града Београда - Секретаријата за социјалну заштиту врши надзор над законитошћу рада следећих установа и пружаоца услуга:
  1. Градски центар за социјални рад у Београду;
  2. Прихватилиште за одрасла и стара лица;
  3. Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју;
  4. Прихватилиште за децу Београда са свратиштем;
  5. Градски центар за социјално предузетништво Београда;
  6. Прихватилишта са прихватном станицом при Центру за заштиту одојчади деце и омладине;
  7. Радне јединице дневни центри и клубови при установи Геронтолошки центар Београд;
  8. Свих пружаоца услуга социјалне заштите, који пружају услуге социјалне заштите које је по Закону о социјалној заштити дужна да обезбеди јединица локалне самоуправе.
Поверени
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Буџетска инспекција

Закон о буџетском систему

(''Службени гласник РС'', бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14 и 68/15-др. зaкoн, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/2019)

Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције

(''Службени гласник РС'', бр.93/17)
 • Функција Службе за буџетску инспекцију је инспекцијска контрола примене закона у области финансијско–материјалног пословања и наменског и законитог коришћења средстава, контрола обрачунавања, евидентирања и наплаћивања прихода које вршењем своје делатности остварују органи, организације, предузећа и фондови, као и коришћење тих средстава.
 • Службa за буџетску инспекцију, надлежна је за спровођење инспекцијске контроле над:
  1. директним и индиректним корисницима буџета Града;
  2. јавним предузећима основаним од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно правним лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала, или више од 50% гласова у управном одбору, као и другим правним лицима у којима локална јавна средства чине више од 50% укупног прихода наведених у Закону о буџетском систему;
  3. правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета града Београда за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета града Београда по основу задуживања, субвенције, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.
 • Служба за буџетску инспекцију врши инспекцијску контролу пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације код корисника буџетских средстава, предузећа, правних лица и других субјеката наведених у претходном ставу.
 • Служба има право увида у документацију о послу који је предмет инспекцијске контроле и код других правних лица, учесника у том послу.
 • Надлежност Службе подразумева контролу над 719 субјеката.
 • Служба за буџетску инспекцију предузима законом прописане мере у свим случајевима када се контролом утврди постојање незаконитости (подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријаве за привредни преступи информације тужилаштву ради утврђивања евентуалне кривичне одговорности субјекaта контроле).
Изворни
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

Управна инспекција

Закон о управној инспекцији

(''Службени гласник РС'', број 87/11)
 • Послови управне инспекције обављају се у Управном инспекторату као органу у саставу министарства надлежног за послове управе. Истим законом је прописано да једино град Београд, као јединица локалне самоуправе, има своју управну инспекцију која за свој рад одговара Управном инспекторату. Посебним члановима Закона су прописани послови које управна инспекција обавља у вршењу инспекцијског надзора и то:
  • надзор над применом прописа о државној управи:
   1. обезбеђење јавности у раду и поштовање обавеза у односима са грађанима;
   2. испуњеност услова у погледу положеног државног стручног испита;
   3. испуњеност услова у погледу школске спреме потребне за добијање овлашћења завођење управног поступка и доношење решења у управном поступку;
   4. поштовање правила о канцеларијском пословању;
   5. омогућавање подношења притужби на рад и поступање по поднетим притужбама.
  • надзор над применом прописа о државним службеницима:
   1. усклађеност правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са законом и другим прописима;
   2. усклађеност попуњавања радних места са правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и кадровским планом;
   3. поштовање обавеза спровођења јавних конкурса;
   4. законитост спровођења интерног и јавног конкурса;
   5. законитост распоређивања, премештаја, преузимања и напредовања државних службеника;
   6. благовременост и правилност достављања података који се уписују у Централну кадровску евиденцију.
  • надзор над применом прописа о управном поступку (општи управни поступак и посебни управни поступци):
   1. овлашћења службених лица за предузимање радњи и решавање у управним стварима;
   2. предузимање радњи и решавање у управним стварима у прописаним роковима;
   3. ефикасност остваривања и заштите права и правних интереса грађана и других странака;
   4. правилност примене процесних одредаба у поступку до доношења решења и у поступку поводом жалбе;
   5. формалну исправност аката у управном поступку;
   6. пружање правне помоћи странкама у управном поступку;
   7. спровођење извршења управних аката;
   8. достављање списа суду у вези са покренутим управним спором;
   9. издавање уверења и других исправа о одређеним чињеницама;
   10. благовременост достављања података којима орган располаже.
  • надзор над применом прописа у органима јединица локалне самоуправе:
   1. усклађеност унутрашње организације са законом, другим прописом и општим актом;
   2. законитост распоређивања, премештаја, преузимања и напредовања запослених и других питања везана за радне односе;
   3. обезбеђење јавности рада органа и тела;
   4. поступање по притужбама на рад.
  • надзор над применом других прописа:
   1. о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије – у државним органима, имаоцима јавних овлашћења, органима јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе;
   2. службене употребе језика и писама у оквиру овлашћења министарства надлежног за послове управе утврђених тим законом, као и печата државних и других органа;
   3. о бирачким списковима и матичним књигама – у органима надлежним за вођење бирачких спискова и матичних књига;
   4. о политичким странкама и удружењима – у органима политичких странака и удружења;
   5. о слободном приступу информацијама од јавног значаја – у државним органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, организацијама којима је поверено вршење јавних овлашћења и правним лицима које оснива или финансира у целини државни орган.
  • врши инспекцијски надзор над применом одредаба Закона о инспекцијском надзору којима се уређују:
   1. планови инспекцијског надзора, поступак инспекцијског надзора и службена лица овлашћена за вршење инспекцијског надзора
  • надзор над применом смерница и упутстава Координационе комисије
Поверени
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Спортска инспекција

Закон о спорту

(''Службени гласник РС'' бр бр.10/16)
 • на територији града Београда, инспекцијски надзор осим за националне спортске савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се такмиче у професионалним спортским лигама, врши надлежни орган града Београда преко градског спортског инспектора, као поверени посао.
 • надзор над законитости и безбедности пословања и поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених Законом о спорту и вршење инспекцијског надзора и праћење и унапређивање стања у области спорта
 • непосредна примена Закона о спорту планирањем мера и активности превентивног деловања инспекције-саветодавно деловање, активности за спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката.
Поверени

Copyright © 2016-2020. ЈКП Инфостан технологије, 2015. ЗИС, Тиршова 1, Београд